понеделник, 28 април 2014 г.

Проект “Моят глас е нашето бъдеще” бори ниската активност

„Моят глас е нашето бъдеще” е международен проект, в който млади хора от четири европейски държави – България, Латвия, Италия и Полша, ще бъдат провокирани да участват активно, информирано и отговорно в предстоящите избори за европейски парламент, защото това е техният граждански инструмент за влияние върху „правенето” на европейска политика, моделираща собствения им живот. Проектът цели да „извади” младите хора от ролята им на пасивни наблюдатели на случващото се, на чакащи някой да решава вместо и за тях, да ги направи по-решителни да избират, да вземат решения, да търсят отговорност, да критикуват конструктивно и мотивирано, следвайки общата цел – да направят живота си по-добър, себе си – по-успешни като личности и професионалисти, да бъдат движещата сила за промяната, която искат да видят. От друга страна съществува несигурност от страна на младежите относно способността на Европейските институции да изведат Европа от кризата, да намерят решения за непрекъснато увеличаващото се ниво на младежка безработица и да гарантират по-добро бъдеще за младите хора. Това поражда у тях въпроси за смисъла от участието им, механизмите за промяна и влияние, начините да се търси отговорност от избраните веднъж парламентаристи. В проекта младите европейци ще имат възможност да дадат своите предложения за промени, инициативи, дейности и политики, които ще се съберат и изпратят на бъдещите парламентарни представители. На осем неправителствени организации на и за младежи, обединени в мрежа TDM 2000 International: България: Сдружение ВИА СИВИК и Фондация „Инициатива за социална интеграция“; Италия: Асоциация ТДМ 2000 и Асоциация Сардитинера; Полша: Асоциацията “Radośni” и SMIT CREATOR; Латвия: AEGEE – Ogre и One Terrene International (OTI) се пада ключовата роля в проекта – да повишават младежката активност чрез изпълнение на различните планирани дейности. Преди изборите младите хора ще бъдат стимулирани да гласуват чрез разпространяване на информация посредством брошури, социални медии и събития, относно гражданите им права и задължения, принципите, заложени в Конституцията, свързани с правото на глас, както и важността от заявяване на активна гражданска позиция. След изборите работата по проекта ще продължи с дейности, насърчаващи младите хора да споделят своите нужди, очаквания и предложения, които да предоставят на депутатите в Европейския парламент. Партньорските организации ще работят по проекта в продължение на 11 месеца /до края на 2014 година/ и ще осъществят поредица от дейности на местно ниво – информационни срещи с младежите, “вечери на младите граждани“, „гражданска къща” за въпроси и отговори, публични събития – маратон, търсене на съкровище, щафетно бягане, флаш моб, попълване на анкети и провеждане на дебати, местни семинари и „кръгла маса” за „извличане” на конструктивните предложения за реални промени на европейските младежки политики. На международно ниво ще се подготви общ доклад с предложенията до Европейския парламент. В проекта ще бъдат обхванати около 4000 младежи от страните-партньори. С този проект искаме да насърчим младите да осмислят важността на тяхната роля на граждани за бъдещето на цялото европейско общество. Всички организации, които припознават заложената проектна цел, могат да подкрепят българските партньори и да се включат в дейностите, планирани да се проведат в България, като разпространят информация и приканят младите хора да участват в информационните дни и публичните събития, предвидени в проекта.

неделя, 17 ноември 2013 г.

Изграждане на капацитет на Фондация “Инициатива за социална интеграция” за финансова и организационна устойчивост

Фондация „Инициатива за социална интеграция“ изпълнява проект, насочен към изграждане на капаците за финансова и организационна устойчивост. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., тематична област: Изграждане на капацитет за НПО, приоритет: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор. Общата стойност на проекта е 9 548,96 Евро, от които безвъзмездна финансова помощ – 8 593,44 Eвро.
Проектът планира в рамките на 6 месеца да бъдат изпълнени следните дейности:
Дейност 1: Провеждане на обучения – за екипа на Фондацията в модули „Ефективен мениджмънт и организационна култура” и „Стратегическо планиране и управление на кризите” и за управителя в модули, свързани с развитие на лидерски умения, управление на персонала, умения за водене на преговори и вземане на решения, умения за изготвяне на презентции и управление на времето.
Дейност 2: Провеждане на Тиймбилдинг за екипа на Фондацията и доброволците.
Дейност 3: Разработване на Стратегии за финансова устойчивост и развитие на човешките ресурси.
Дейност 4: Информиране и публичност.
Дейност 5: Управление на проекта.
Чрез успешното изпълнение на проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:
  • повишена квалификация на екипа на Фондацията по отношение на ефективен мениджмънт и организационна култура и стратегическо планиране и управление на кризите.
  • повишена мениджърска компетентност на управителя на Фондацията.
  • подобрени взаимоотношения и комуникация между управленския екип на Фондацията и доброволците.
  • повишен капацитет на организацията за постигане на финансова устойчивост и за управление на човешките ресурси.
Фондация «Инициатива за социална интеграция» е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт.
Дейността на Фондацията се определя като такава в обществена полза.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация «Инициатива за социална интеграция» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
*

събота, 31 август 2013 г.

Всичко от Пиринско - Новини от Благоевград и Югозападна България

Настояват за незабавно спиране на добива на инертни материали от коритото на р. Струма край Благоевград След сигнали до Обществен съвет -Благоевград бе направена проверка относно добива на инертни материали по поречието на река Струма край Благоевград. По време на проверката е констатирано, че добива в региона е заел застрашителни размери, фирми добиват там където им попадне дори и извън терените на концесии и разрешителни. Такъв е примера с фирма „Агромах” на която са наложени санкции и съставени множество констативни протоколи най-вече в района на с.Бучино, което е отразено и в годишния доклад на Басейнова дирекция. Подобен е и друга фирма която добива в местността „Бистраците” и изобщо по цялото поречие на р.Струма (по данни от концесионните договори в района добива фирма „Бистрица” ЕООД). struma_dobiv3Променено е трасето на течение на река Струма от моста на с.Зелен дол до моста на с.Покровник което по становище на екоексперти е пагубно за екоравновесието в района. Цялата новина тук